Regulamin Konkursu Facebook

REGULAMIN KONKURSU
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs Natural Line”
2. Organizatorem Konkursu jest Mewa Sp.z.o.o Sp. Komandytowa
3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma Mewa Sp.z.o.o Sp.Komandytowa, producent
naturalnej bielizny i odzieży z jedwabiu wiskozowego
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym w dniach lipca – 07 lipca 2018 roku (do godziny
12:00 w południe).
§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem Mewa Sp.z.o.o Sp.Komandytowa
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Mewa Sp. z.o.o Sp. Komandytowa
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
§ 3
NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie są:
3x Koszulka Natural Line
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową,
którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu
Facebook-owym: https://www.facebook.com/Mewasince1961/photos/a.353855788001803.88598.349166045137444/1752552461465455/?type=3&theater
zamieszczą wpis, zawierający odpowiedź na temat: Dlaczego cenisz natural line?
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu
5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres mgryczan@mewa.com.pl w terminie 3 (trzech) dni od
dnia wysłania powiadomienia lub napisać na nasz profil facebookowy, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy Mewa
S.p z.o.o Sp. Komandytowa., na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 7 dni roboczych od
przesłania danych przez Laureata.
7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Mewa sp. z o.o. Sp.Komandytowa
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis
Facebook, ani z nim związany.
§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej,
numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od
czasu opublikowania go na stronie.